Privacyreglement – Gezondheidscentrum Casa Cura – Hilversum
Neuweg 27 1211 LV Hilversum
Header afbeelding

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Gezondheidscentrum Casa Cura heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a) Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden
waarvoor ze zijn of worden verzameld;
b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
c) Doeleinden zijn:
– gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,
doorverwijzing, overdracht);
– gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
– ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.
– andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2) Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a) Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande  voorwaarden is voldaan:
– de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
– verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
– verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
– verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
b) Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is
voldaan:
– verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of
maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de
patiënt noodzakelijk is;
– verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het
door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering
van een verzekeringsovereenkomst;
c) Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
– een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
– de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3) Organisatie van de informatiebeveiliging

Gezondheidscentrum Casa Cura heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.
a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn
gehouden aan geheimhouding;
b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren
bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers
voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;
Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste
inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4) Rechten van de patiënt

a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk
verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover
deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door
de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van
een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring
op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
f)  Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan
kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of
haar plaats.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Gezondheidscentrum Casa Cura treedt in werking op 21 mei 2013.
Op de website van de praktijk staat vermeld dat er op de praktijk een privacyreglement ter inzage ligt.
Het privacyreglement is te vinden in de back office bij de doktersassistenten.